Fuji Electric | ČR

Obchodní podmínky firmy AMTEK, spol. s r.o., účinné
od 22. 6. 2020

1. Úvodní ustanovení obchodních podmínek

1.1 Obchodní podmínky upravují závazkové vztahy společností AMTEK, spol. s r.o. se sídlem Olbrachtovo nám. 3, 624 00 Brno, IČO: 18824315, zapsané v obchodním rejstříku KS v Brně oddíl C, vložka 1334 (dále prodávající) a zákazníků (dále kupující) jako právnických osob a podnikajících fyzických osob a jsou vydávány s odkazem na ustanoveními § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění p.p

1.2 Každá uzavřená kupní smlouva se bude řídit těmito obchodními podmínkami, pokud nebude výslovně písemně ujednáno jinak. Obchodní podmínky jsou k dispozici na internetové adrese www.amtek.cz

2. Uzavírání smluv

2.1 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí kupujícímu, že akceptuje jeho objednávku. Pokud prodávající kupujícími nepotvrdí akceptaci objednávky nebo navrhne dodat kupujícímu zboží byť jen částečně jiné, než jaké bylo uvedeno v objednávce, jde o nový návrh na uzavření smlouvy. Kupní smlouva je pak uzavřena v okamžiku, kdy kupující akceptuje takový návrh prodávajícího.

2.2 Písemná forma je rovněž dodržena, je-li doručena elektronickou poštou nebo prostřednictvím datové schránky s elektronickým podpisem. Nepotvrzení smlouvy nebo jejich dodatků prodávajícího nezavazují.

3. Kupní cena, platební podmínky

3.1 Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v měně, výši, ve lhůtě a způsobem sjednaným ve smlouvě. Platby za zboží se uskutečňují předem, v hotovosti, nebo na fakturu se stanovenou splatností.

3.2 Cena dodávaného zboží se sjednává dohodou smluvních stran.

3.3 Ceny prodávajícího platí ze závodu prodávajícího (EXW Brno, dle INCOTERMS 2010). Nevyplyne-li z konkrétní smlouvy jinak, uvedené ceny nezahrnují náklady na balení, přepravní náklady a pojištění.

3.4 Pokud prodávající zajišťuje instalaci nebo montáž zboží a není-li dohodnuto jinak, nese kupující vedle dohodnuté ceny všechny další nutné náklady, zejména cestovní a dopravní náklady.

3.5 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je cena za zboží splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury prodávajícím. Faktura bude bez zbytečného odkladu po vystavení zaslána spolu se zbožím kupujícímu nebo neprodleně zaslána poštou nebo elektronicky. Cena je splatná na bankovní účet, uvedený na faktuře prodávajícího.

3.6 Případné vady nebo chyby náležitostí faktury musí kupující reklamovat do 7 pracovních dnů od data vystavení faktury. Pozdější reklamace může být uznána, ale nemá vliv na původně stanovenou dobu splatnosti faktury.

3.7 Prodávající si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího zálohu na kupní cenu zboží nebo platbu předem až do výše 100% kupní ceny. Platba předem nebo platba dílčí zálohy se uskutečňuje na základě zálohové faktury.

Pokud kupující zálohu neuhradí v termínu splatnosti, kupní smlouva se ruší.

4. Dodací podmínky a dodací lhůta

4.1 Prodávající je povinen dodat zboží dle individuálně písemně sjednané smlouvy, dodání zboží se uskuteční dle dodacích podmínek INCOTERMS 2010.

4.2 Dodací lhůta, stanovená v potvrzené objednávce, se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna z důvodu nepředvídatelných událostí.

4.3 Dokladem o dodání zboží kupujícímu je dodací list, přepravní list nebo poštovní arch. Kupující přebírá zboží jen prostřednictvím osob oprávněných za něj jednat a svým podpisem stvrzuje, že dodávka byla převzata v uvedeném množství a druhu a že dodané zboží je bez zřejmých vad.

4.4 Zjevné rozdíly v množství či druhu zboží musí být bez prodlení písemně oznámeny prodávajícímu, případně přepravci, ihned po převzetí. Skryté rozdíly pak neprodleně po jejich zjištění.

4.5 V případě, že mezi smluvními stranami bude sjednána i instalace nebo montáž zboží prodávajícím, je kupující povinen řádně a včas zajistit na své náklady:

a) Před zahájením montážních prací poskytnout prodávajícímu bez vyzvání informace o poloze skrytě vedených rozvodů elektřiny, plynu, vody nebo obdobných zařízení, jakož i jiné potřebné informace. 

b) Zajistit, aby veškeré přípravné práce byly před zahájením instalace, nebo montáže v takovém stavu, aby mohla být instalace nebo montáž provedena dle dohody smluvních stran a bez přerušení. Příjezdové cesty a místo instalace musí být dostatečně přístupné a vyklizené.

5. Porušení smluvních povinností

5.1 V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její zálohy si smluvní strany sjednávají, že výše úroků z prodlení, které je kupující povinen zaplatit prodávajícímu, činí 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5.2 V případě jakéhokoliv prodlení s úhradou faktury je prodávající oprávněn celou svou pohledávku vůči kupujícímu postoupit na třetí osobu.
V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží si smluvní strany sjednávají, že výše úroků z prodlení, které je prodávající povinen zaplatit kupujícímu, činí 0,05% z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení.

5.3 V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu skladné ve výši 0,05% z hodnoty uskladněného zboží za každý den prodlení a také škodu, která prodávajícímu vznikla.

5.4 Kupující není oprávněn zadržet část nebo celou kupní cenu z důvodu jakýchkoliv reklamací zboží.

5.5 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím s okamžitou účinností písemným /tj. i via email/ oznámením zaslaným kupujícímu. Podstatným porušením smlouvy je především řádné neuhrazení kupní ceny.

6. Přechod vlastnického práva ke zboží

6.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny zboží prodávajícímu. Rozhodujícím datem zaplacení je den, kdy částka je připsána na účet prodávajícího. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

6.2 Kupující bere na vědomí, že až do úplného zaplacení kupní ceny nesmí kupující zboží zastavit nebo jinak zatížit ani s nim jinak právně disponovat.

7. Obal

7.1 Neurčuje-li objednávka kupujícího, jak má být zboží zabaleno a opatřeno pro přepravu, je prodávající povinen zabalit, nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku. Nelze-li tento způsob určit, pak způsobem potřebným k ochraně a uchování zboží.

8. Vady zboží a záruka

8.1 Prodávající odpovídá za vady zboží, které váznou na zboží v okamžiku přechodu nebezpečí na kupujícího, přičemž řádně oznámené vady, za něž je prodávající odpovědný budou odstraněny způsobem dále níže uvedeným v tomto článku.

8.2 Zjevné vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 3 dnů od okamžiku dodání zboží prodávajícím, jinak právo na odstranění vad zaniká.

8.3 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží ve lhůtě 12 měsíců od dodání a převzetí zboží kupujícím, není-li na dodacím nebo záručním listu nebo ve smlouvě ujednána jiná doba.

8.4 Nároky z vad nevzniknou v případě nevhodného skladování zboží kupujícím, jeho přirozeného opotřebení, nebo škod, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, vlivem špatného nebo nedbalého zacházení nebo použitím zboží v rozporu technickými specifikacemi nebo technickou dokumentací ke zboží nebo s návodem k obsluze. Nároky z vad nevzniknou ani při neodborných zásazích nebo neodborném uvedení do provozu ze strany kupujícího nebo třetích osob.

8.5 Nároky z vad jsou dále vyloučeny i tehdy, pokud vznikly z odlišného využívání zboží, než jak prodávající stanovil, nebo použitím překračujícím technické specifikace zboží nebo použitím v aplikaci, pro kterou není zboží určeno.

8.6 Prodávající je pojištěn z odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti.

8.7 Prodávající a kupující jsou povinni učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby v souvislosti s uzavřenou smlouvou nemohlo dojít ke vzniku škody.

8.8 V případě nároku z vad zboží má kupující nárok požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží stejného typu a množství, jestliže jsou vady neopravitelné. Kupující není oprávněn z titulu vad věci odstoupit od smlouvy ani požadovat slevu z kupní ceny.

8.9 Prodávající však může dle svého vlastního uvážení namísto opravy dodat náhradní zboží, jestliže se ukáže, že vady zboží jsou neodstranitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady.

8.10 Při dodání náhradního zboží je prodávající oprávněn požadovat, aby mu na jeho náklady kupující vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. Prodávající může podle vlastního uvážení po předchozí dohodě s kupujícím dodat náhradní zboží jiného typu, ale obdobných vlastností a obdobných nebo vyšších parametrů.

8.11 Prodávající nese jen ty náklady, které vznikly výměnou zboží nebo výměnou či opravou vadného dílu při výměně nebo opravě u prodávajícího.

8.12 Záruka zaniká v případě, že vada byla způsobena nesprávným používáním, skladováním či manipulací na straně kupujícího. Záruka dále také zaniká zejména použitím překračujícím technické specifikace zboží, nebo použitím v aplikaci, pro kterou není zboží určeno, pokud takové použití není předem odsouhlaseno a písemně potvrzeno prodávajícím včetně doplňujících podmínek, které takové použití umožní.

8.13 Záruka se nevztahuje na škody přímé nebo následné a na ušlý zisk.

8.14 Jakékoliv další záruky a odškodnění plynoucí z vad zboží nebo jiného vadného plnění ze strany prodávajícího, zejména náhrady škod přímých nebo následných nebo ušlého zisku, jsou vyloučeny.

8.15 Další nároky kupujícího z důvodu vadných dodávek, zvláště odstoupení od smlouvy, jsou vyloučeny.

9. Závěrečná ustanovení obchodních podmínek

9.1 Pokud dojde ke změně, zrušení nebo zániku závazkového vztahu z kupní smlouvy, musí být podmínky konkrétního případu písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 5.4. je však možné jednostranně.

9.2 Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit nebo doplnit v návaznosti na změnu podmínek na trhu či souvisejících právních norem.

9.3 Zúčastněné strany berou na vědomí, že všechny informace nabyté v rámci obchodního případu, budou považovány za důvěrné a za součást obchodního tajemství druhé strany.

9.4 Prodávající zpracovává a uchovává informace o kupujícím v souladu příslušnými ustanoveními zákona č.110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů EU2016/679 /GDPR/. Tyto údaje prodávající zpracovává z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů společnosti. Bližší podmínky nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na https://amtek.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju/

9.5 Právní vztahy vzniklé ze smlouvy, se řídí českým právním řádem, především občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy. V případě cizího prvku se použití norem mezinárodního práva soukromého, stejně jako Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží vylučuje.

9.6 Veškeré spory, které vzniknou z kupních smluv uzavřených dle těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi, budou přednostně řešeny jednáním a smírnou cestou. Nebude-li tato cesta možná, spory budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře podle jeho řádu třemi rozhodci. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozhodčího řízení bude sudištěm Brno.

Majitel a provozovatel stránek a eshopu:

AMTEK, spol. s r.o.

IČO: 18824315
DIČ: CZ18824315

automatizační prvky - elektronické součástky - profilové systémy a projekty

Hlavní provozovna Brno

AMTEK, spol. s r.o.
Vídeňská 125, 619 00 Brno

Provozovna Praha

AMTEK, spol. s r.o.
Borského 989/1, 152 00 Praha

Provozovna Žilina

AMTEK, spol. s r.o.
Martina Rázusa 13a, 010 01 Žilina

STABILITA - ODBORNOST - VSTŘÍCNOST
Přejít nahoru